Close


วิธีการใช้งาน

 

ข้อควรทราบ
1) ระบบที่จัดทำขึ้นนี้ จุดประสงค์เพื่อช่วยป้องกันจาก sys spyware ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า ใช้แล้วระบบจะปลอดภัยสูงสุด ท่านต้องควรเปลี่ยนแปลง username, password และ API port อย่างสม่ำเสมอ
2) ระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ (Free of Charge) ดังนั้นในกรณีที่เกิดความผิดพลาดใดๆ ทางผู้จัดทำระบบ ไม่สามารถรับผิดชอบความผิดพลาดใดๆหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับระบบของท่านผู้ใช้งานได้
3) ทุกอย่างในโลก มีต้นทุน การจัดทำระบบนี้ ต้นทุนทางความคิคและcoding โดยคุณเบิร์ด (NETWORK-GB) รับติดตั้งระบบเครือข่าย หอพัก โรงแรม 089-6161668 และ ต้นทุนทางการเงินโดย NeXTGENiT (WiFi4you เดิมจ่ะ) จัดจำหน่าย Ubiquiti และ MikroTik เราช่วยเหลือ shared ให้สังคมครัช


Nextgenit